应用首页

乡音方言资料库

回目录

wa wei xia mi diu hao ne gan euanh hong lang ki hu a m eimeng si ne yuan di chu a wu sa ni ne diu ei ying dou ke gia ne ei hai di qi qin yi qi tin tou ei meng si wa ei jia

选自《朋友圈》